Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Cz?stochowie

W latach 1950-1975 w Cz?stochowie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Katowicach.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o stolic? nowo utworzonego województwa cz?stochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Cz?stochowie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?o 8 jednostek zawodowych stra?y

  • I Oddzia? ZSP Cz?stochowa
  • II Oddzia? ZSP Cz?stochowa
  • III Oddzia? ZSP Cz?stochowa
  • ZZSP Huty im. Bieruta w Cz?stochowie
  • ZZSP PKP Cz?stochowa
  • ZZSP Cz?stochowskich Zak?adów Przemys?u Bawe?nianego "Ceba" w Cz?stochowie
  • ZZSP Cz?stochowskich Zak?adów Przemys?u Lniarskiego "Wigolen" w Cz?stochowie-Gnaszynie
  • ZZSP Zak?adów Przemys?u Lniarskiego "Stradom" w Cz?stochowie
Ju? na pocz?tku lat osiemdziesi?tych planowano powo?anie do roku 1990, IV Oddzia?u miejskiej ZSP, zlokalizowanego na osiedlu Manifestu Lipcowego. Zamiaru tego nie uda?o si? jednak zrealizowa?.


I Oddz. ZSP Cz?stochowa
II Oddz. ZSP Cz?stochowa
III Oddz. ZSP Cz?stochowa
ZZSP Huta Cz?stochowa
ZZSP PKP Cz?stochowa
ZZSP ZPB "Ceba" Cz?stochowa
ZZSP ZPL "Stradom" Cz?stochowa
ZZSP ZPL "Wigolen" Cz?stochowa