Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w ?aganiu

W latach 1950-1975 w ?aganiu funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w ?aganiu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 3 jednostki zawodowe stra?y

  • ZSP ?aga?
  • ZZSP Zak?adu Gospodarki Produktami Naftowymi "CPN" w ?aganiu
  • ZZSP PKP ?aga?


ZSP ?aga?
ZZSP PKP ZGPN "CPN" ?aga?
ZZSP PKP ?aga?