Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Myszkowie

W latach 1950-1975 w Myszkowie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Katowicach.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do nowo utworzonego województwa cz?stochowskiego. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Myszkowie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 3 jednostki zawodowej stra?y

  • ZSP Myszków
  • ZZSP Myszkowskich Zak?adów Papierniczych w Myszkowie
  • ZZSP Myszkowskich Zak?adów Metalurgicznych "Mystal" w Myszkowie


ZSP Myszków
ZZSP MZM "Mystal" w Myszkowie
ZZSP MZP Myszków