Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w B?dzinie

W latach 1950-1975 w B?dzinie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Katowicach.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w B?dzinie.

Na dzie? 31.12.81 r. w rejonie b?dzi?skim funkcjonowa?o 25 terenowych jednostek OSP (24 typu "S-1" oraz 1 typu "M-1") i 9 ZOSP (4 typu "ZS-1", 4 typu "ZM-1" oraz jedna typu "ZM-2").

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y co najmniej 3 jednostki zawodowe stra?y

  • I Oddzia? ZSP B?dzin
  • II Oddzia? ZSP B?dzin
  • ZZSP KWK "Czerwona Gwardia"


ZSP B?dzin
ZZSP KWK "Czerwona Gwardia"