Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Chorzowie

W latach 1950-1975 w Chorzowie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Katowicach.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Chorzowie.

Na dzie? 31.12.81 r. w rejonie chorzowskim funkcjonowa?o 5 jednostek ZOSP (4 typu "ZS-1" oraz 1 typu "ZM-2").

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?o 5 jednostek zawodowych stra?y

  • ZSP Chorzów
  • ZSP ?wi?toch?owice
  • ZZSP Huty "Batory" w Chorzowie
  • ZZSP Zak?adów Azotowych im. Paw?a Findera w Chorzowie
  • ZZSP Zak?adów Chemicznych "Hajduki" w Chorzowie


ZSP Chorzów
ZZSP Huty "Batory" w Chorzowie
ZZSP Zak?ady Azotowe Chorzów
ZZSP ZCh "Hajduki" Chorzów
ZSP ?wi?toch?owice