Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Mys?owicach

W latach 1950-1975 w Mys?owicach funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Katowicach.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Mys?owicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a wg. obecnego stanu wiedzy jedna jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP Mys?owice
Ponadto na dzie? 31.12.81 r. w rejonie mys?owickim funkcjonowa?o 8 terenowych jednostek OSP (7 typu "S-1" oraz 1 typu "S-2") i 3 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1").


ZSP Mys?owice