Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Olkuszu

W latach 1950-1975 w Olkuszu funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Krakowie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do województwa katowickiego. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Olkuszu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?o pi?? jednostek zawodowych stra?y:

  • ZSP Olkusz
  • ZZSP Olkuska Fabryka Naczy? Emaliowanych w Olkuszu
  • ZZSP Kluczewskie Zak?ady Papiernicze w Kluczach
  • ZZSP Kombinat Górniczo - Hutniczy "Boles?aw" w Bukownie
  • ZZSP Zak?ady Przemys?u Gumowego "Stomil" w Wolbromiu
Ponadto na dzie? 31.12.81 r. w rejonie olkuskim funkcjonowa?o 75 terenowych jednostek OSP (40 typu "S-1", 6 typu "S-2", 23 typu "M-1" oraz 6 typu "M-2") i 10 ZOSP (2 typu "ZS-1", 6 typu "ZM-1" oraz 2 typu "ZM-2").


ZSP Olkusz
ZZSP OFNE Olkusz
ZZSP KZP Klucze
ZZSP KGH "Boles?aw" Bukowno
ZZSP ZPG "Stomil" Wolbrom