Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych Pozna?-Grunwald

W latach 1950-1975 na terenie Poznania istnia?a jednolita struktura ochrony przeciwpo?arowej (komenda miejska, której podlega?y oddzia?y taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic). W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego oraz w my?l postanowie? zarz?dzenia z 1976 roku na terenie miasta utworzono jedn? du?? komend? rejonow?, a od 1981r., wprowadzono podzia? na 4 komendy rejonowe w dzielnicach. Jedn? z nich by?a KRSP Pozna?-Grunwald, zlokalizowana przy ul. Grunwaldzkiej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 2 jednostki zawodowe stra?y:

  • ZSP Oddzia? II
  • ZZSP PKP Pozna?


II Oddzia? ZSP Pozna?