Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w ?rodzie Wielkopolskiej

W latach 1950-1975 w ?rodzie Wielkopolskiej funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Poznaniu. W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o ponownie w??czone do województwa pozna?skiego. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w ?rodzie Wielkopolskiej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP ?roda Wielkopolska