Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w ?orach

W latach 1950-1975 w ?orach nie funkcjonowa?a Komenda Stra?y Po?arnych.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do województwa katowickiego w nowych granicach.

Do 1988 roku rejon miasta operacyjnie podporz?dkowany by? KRSP w Rybniku. W tym te? roku powo?ano jednostk? ZSP, a rok pó?niej - 1 stycznia 1989 roku Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w ?orach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a wg. obecnego stanu wiedzy jedna jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP ?ory


ZSP ?ory