Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Paj?cznie

W latach 1956-1975 w Paj?cznie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w ?odzi.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto zosta?o w??czone do nowo utworzonego województwa cz?stochowskiego. Komenda Powiatowa zosta?a zlikwidowana, a jej budynek przej??a Ochotnicza Stra? Po?arna w Paj?cznie. Od tego momentu Gminy: Paj?czno, Nowa Brze?nica oraz Strzelce Wielkie znalaz?y si? na terenie operacyjnym KRSP K?obuck.

1 kwietnia 1990 roku komendant g?ówny stra?y po?arnych - gen. po?. Andrzej Stefanowski powo?a? Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Paj?cznie. Baz? do powstania ZSP stanowi?a OSP typu "S-3". Rejon operacyjny obejmowa? Gminy: Paj?czno, Nowa Brze?nica, Popów oraz Strzelce Wielkie. KRSP istnia?a tylko przez dwa lata. W jej miejsce, 1 lipca 1992 roku utworzono Jednostk? Ratowniczo - Ga?nicz? PSP, która podlega?a KR PSP w K?obucku.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowej stra?y

  • ZSP Paj?czno


ZSP Paj?czno