Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Pruszczu Gda?skim

W latach 1950 - 1975 w Pruszczu Gda?skim funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a Wojewódzkiej Komendzie Stra?y Po?arnej w Gda?sku.

W 1975 roku wszed? w ?ycie nowy podzia? administracyjny kraju - liczb? województw zwi?kszono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zosta?y zast?pione nieformalnymi jednostkami podzia?u administracyjnego - rejonami. W Pruszczu Gda?skim powsta?a jedna z dziesi?ciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gda?skiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka terenowej zawodowej stra?y po?arnej:

  • ZSP Pruszcz Gda?ski