Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Starogardzie Gda?skim

W latach 1951 - 1975 w Starogardzie Gda?skim funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a Wojewódzkiej Komendzie Stra?y Po?arnej w Gda?sku.

W 1975 roku wszed? w ?ycie nowy podzia? administracyjny kraju - liczb? województw zwi?kszono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zosta?y zast?pione nieformalnymi jednostkami podzia?u administracyjnego - rejonami. W Starogardzie Gda?skim powsta?a jedna z dziesi?ciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gda?skiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka terenowej zawodowej stra?y po?arnej:

  • ZSP Starogard Gda?ski
A tak?e 2 jednostki zawodowe pionu resortowego:
  • ZZSP Zak?ady P?yt Wiórowych w Czarnej Wodzie
  • ZZSP Zak?ady Farmaceutyczne "Polfa" w Starogardzie Gda?skim


ZSP Starogard Gda?ski
Zak?ady Farmaceutyczne "Polfa" Starogard Gda?ski
ZZSP Zak?ady P?yt Pil?niowych i Wiórowych Czarna Woda