Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Tczewie

W latach 1950 - 1975 w Tczewie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a Wojewódzkiej Komendzie Stra?y Po?arnej w Gda?sku.

W 1975 roku wszed? w ?ycie nowy podzia? administracyjny kraju - liczb? województw zwi?kszono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zosta?y zast?pione nieformalnymi jednostkami podzia?u administracyjnego - rejonami. W Tczewie powsta?a jedna z dziesi?ciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gda?skiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka terenowej zawodowej stra?y po?arnej:

  • ZSP Tczew
A tak?e 1 jednostka zawodowe pionu resortowego:
  • ZZSP PKP Zaj?czkowo Tczewskie
W 1990 roku na terenie miasta Tczew funkcjonowa?y nast?puj?ce jednostki ZOSP:
  • ZOSP Polmo Tczew (ZS-2, GCBA 10/45 - Jelcz 006/1, GLM-8 - ?uk A15)
  • ZOSP ZZSD Predom - Metrix (ZS-1, GLM-8 - ?uk A15)
  • ZOSP Wytwórni Dro?d?y Piekarskich (ZS-1, GLM-8 - ?uk A15)
  • ZOSP PKP Tczew (ZS-1, GBA 2,5/16 - Jelcz 005)
  • ZOSP Tczewskiej Stoczni Rzecznej (ZM-2)
  • ZOSP Meblarskiej Spó?dzielni Pracy „Jedno??” (ZM-1)
  • ZOSP Zak?adów Produkcyjno - Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Tczewie (ZM-1)


ZSP Tczew
ZZSP PKP Zaj?czkowo Tczewskie