Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Wejherowie

W latach 1952 - 1975 w Wejherowie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a Wojewódzkiej Komendzie Stra?y Po?arnej w Gda?sku.

W 1975 roku wszed? w ?ycie nowy podzia? administracyjny kraju - liczb? województw zwi?kszono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zosta?y zast?pione nieformalnymi jednostkami podzia?u administracyjnego - rejonami. W Wejherowie powsta?a jedna z dziesi?ciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gda?skiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka terenowej zawodowej stra?y po?arnej:

  • ZSP Wejherowo

Ponadto w latach 1986 - 1992 na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a ZZSP budowanej wówczas Elektrowni J?drowej ?arnowiec. Jednostka nie osi?gn??a planowanej gotowo?ci bojowej, a wybudowana siedziba nie zd??y?a zosta? baz? lokalow? ZZSP. Wi?cej na ten temat mo?na przeczyta? tutaj: http://nadoleosp-cdn.voode.net/zalaczniki/historia/Historia-ZZSP-EJZ.pdf.