Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Bia?ogardzie

W latach 1950 - 1975 w Bia?ogardzie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Koszalinie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie koszali?skim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Bia?ogardzie. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta Bia?ogard i Karlino oraz gminy Bia?ogard, Karlino i Tychowo.

Na terenie operacyjnym bia?ogardzkiej KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP Bia?ogard