Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Ko?obrzegu

W latach 1950 - 1975 w Ko?obrzegu funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Koszalinie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie koszali?skim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Ko?obrzegu. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasto Ko?obrzeg oraz gminy: Dygowo, Go?cino, Ko?obrzeg, Ryma?, Siemy?l i Ustronie Morskie.

Na terenie operacyjnym ko?obrzeskiej KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP Ko?obrzeg


ZSP Ko?obrzeg