Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Koszalinie

W latach 1950 - 1975 w Koszalinie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Koszalinie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto ponownie sta?o si? siedzib? województwa koszali?skiego. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Koszalinie. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Dar?owo, Koszalin, Polanów i Sianów oraz gminy: B?dzino, Biesiekierz, Dar?owo, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i ?wie?yno.

Na terenie operacyjnym ko?obrzeskiej KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP Koszalin


ZSP Koszalin