Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Szczecinku

W latach 1950 - 1975 w Szczecinku funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Koszalinie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie koszali?skim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Szczecinku. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Barwice, Bia?y Bór, Bobolice i Szczecinek oraz gminy: Barwice, Bia?y Bór, Bobolice, Grzmi?ca, Silnowo i Szczecinek.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP Szczecinek