Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Gorlicach

W latach 1950 - 1975 w Gorlicach funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Rzeszowie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Gorlicach. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Gorlice oraz gminy: Borowa, Gorlice, ?u?na, Moszczenica, S?kowa i U?cie Gorlickie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 2 jednostki zawodowe stra?y:

  • ZSP Gorlice
  • ZZSP Rafineria Nafty w Gorlicach


ZSP Gorlice
ZZSP Rafineria Nafty w Gorlicach