Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Krynicy

W latach 1950 - 1975 w Krynicy prawdopodobnie nie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych. Rejon operacyjny miasta i gminy Krynica podlega? PKSP w Nowym S?czu.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Powo?ana zosta?a Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Krynicy. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Krynica i Muszyna oraz gminy: Krynica, ?abowa, i Muszyna.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP Krynica