Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Limanowej

W latach 1950 - 1975 w Limanowej funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Krakowie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Limanowej. Rejon operacyjny KRSP obejmowa? miasta: Limanowa i Mszana Dolna oraz gminy: Dobra, Jod?ownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, ?ukowica, Mszana Dolna, Nied?wied? i Tymbark.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP Limanowa