Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Nowym S?czu

W latach 1950 - 1975 z przerwami w Nowym S?czu funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Krakowie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Nowym S?czu. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Grybów, Nowy S?cz, Piwniczna i Stary S?cz oraz gminy: Che?miec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, ??cko, ?ososina Dolna, Nawojowa, Piwniczna, Podegrodzie i Stary S?cz.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 4 jednostki zawodowe stra?y:

  • ZSP Nowy S?cz
  • ZZSP Zak?ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym S?czu
  • ZZSP S?deckie Zak?ady Elektrod W?glowych w Nowym S?czu
  • ZZSP S?deckie Zak?ady Naprawy Autobusów w Nowym S?czu