Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Rabce

W latach 1950 - 1975 w Rabce nie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych. Miasto i okoliczne miejscowo?ci podlega?y pod PKSP w Nowym Targu.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Powo?ana zosta?a Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Rabce. Rejon operacyjny KRSP obejmowa? miasta: Jordanów i Rabka oraz gminy: Jordanów, Lubie?, Raba Wy?na i Rabka.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP Rabka