Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Nowym Targu

W latach 1950 - 1975 w Nowym Targu funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Krakowie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Nowym Targu. Rejon operacyjny KRSP obejmowa? miasta: Nowy Targ i Szczawnica oraz gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jab?onka, Kro?cienko nad Dunajcem, ?apsze Ni?ne, Nowy Targ i Ochotnica Dolna.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?y 2 jednostki zawodowe stra?y:

  • ZSP Nowy Targ
  • ZZSP Nowotarskie Zak?ady Przemys?u Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu


ZSP Nowy Targ