Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Zakopanem

W latach 1950 - 1975 w Zakopanem nie funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych. Miasto i okoliczne gminy podlega?y pod PKSP w Nowym Targu.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie nowos?deckim. Powo?ana zosta?a Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Zakopanem. Rejon operacyjny KRSP obejmowa? miasto Zakopane oraz gminy: Bia?y Dunajec, Bukowina Tatrza?ska i Tatrza?ska.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y:

  • ZSP Zakopane


ZSP Zakopane