Zawodowa Stra? Po?arna w Cieszynie

Miejska Zawodowa Stra? Po?arna, stanowi?ca jednostk? taktyczn? PKSP w Cieszynie, powsta?a w 1952 roku. Po zmianach ustrojowych pa?stwowych organów ochrony przeciwpo?arowej w 1975 roku, wesz?a ona w sk?ad nowo utworzonej Komendy Rejonowej Stra?y Po?arnych w Cieszynie.

Wyposa?enie ZSP

lata osiemdziesi?te

              
- SOp - FSO 125p
              
- SD? - ?uk A1507
              
- GLBA 0,4/4 - ?uk A151C
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 040211 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SD-30 - Magirus-Deutz 150
              
- PW - HL 900.40 - 2 szt.
              
- PG-8 - HL 900.40
              
- POn - HL 900.40
              
- agregat pompowy - Nil------------------------------------------------------------------------------------------------------