II Oddzia? Zawodowej Stra?y Po?arnej w Cz?stochowie

Zawodowa Stra? Po?arna w Cz?stochowie by?a jednostk? kat "B" (142 etaty) i sk?ada?a si? z trzech oddzia?ów taktycznych, posiadaj?cych w?asne rejony dzia?ania.

Oddzia? II zosta? powo?any w 1961 roku. Zlokalizowany by? w remizie Ochotniczej Stra?y Po?arnej Cz?stochowa - B?eszno. Jego potencja? ludzki stanowi? mia?o 27 funkcjonariuszy (minimum sekcja na zmianie). W praktyce jednak na zmianie s?u?bowej znajdowa?y si? 3 - 4 osoby (szczególnie pod koniec lat 80). Oddzia? powsta? w celu skrócenia czasu interwencji w po?udniowej cz??ci miasta. Sprawi?o to, ?e znacznej poprawie uleg? stan ochrony przeciwpo?arowej w tym regionie. Dzi?ki wspó?pracy z miejscow? jednostk? OSP, zawodowcy cz?sto byli wspomagani w dzia?aniach przez ochotników. W zwi?zku z reorganizacj? sieci zawodowych jednostek ochrony przeciwpo?arowej, II Oddzia? ZSP zosta? zlikwidowany w 1992 roku.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1982 r.)

              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
              
- GBAM 2/8+8 - Star A26P
 080150 
- GBM 2/8 - Star A266 ZBM (Samochód OSP, na stanie od 1983 roku)

Wyposa?enie (druga po?owa lat 80)

              
- GLM-8 - ?uk A15C
 080115 
- GPr-1500 - Star A29 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------