Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Huty "Batory" w Chorzowie

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Huty "Batory" w Chorzowie by?a jednostk? kat. "C" (29 etatów) z minimum sekcj? na zmianie s?u?bowej. Siedziba jednostki mie?ci?a si? poza terenem zak?adu przy ul. Racjonalizatorów 10.

W 1994 roku w zwi?zku z likwidacj? ZZSP powo?ano Jednostk? Ratowniczo - Ga?nicz? w Chorzowie - Batorym, która podlega?a operacyjnie pod KR PSP w Chorzowie. Rejon chroniony obejmowa? m.in. cz??? ?wi?toch?owic, które od 1982 do 1999 roku nie posiada?y na swoim terenie jednostki Zawodowej/Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.

W 1999 roku JRG w Chorzowie - Batorym de facto przekszta?ci?a si? w JRG ?wi?toch?owice, przenosz?c si? tym samym do nowych obiektów.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003------------------------------------------------------------------------------------------------------