Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Kopalni W?gla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie ?l?skiej

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Kopalni W?gla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie ?l?skiej by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B"* (54 etaty). Na zmianie s?u?bowej mia?y pozostawa? 2 sekcje. Siedziba jednostki mie?ci?a si? przy ul. Telmwana 112. Stra?nic? stanowi? parterowy budynek bez zaplecza o fatalnych warunkach socjalno - bytowych.

* - Stany wed?ug decyzji Wojewody Katowickiego. W wielu jednostkach resortowych woj. katowickiego wyst?powa? niedobór lub przerost zatrudnienia w stosunku do planu.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

 141431 
- GBAM 2/8+8 - Star A26P------------------------------------------------------------------------------------------------------