Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Tworzyw Sztucznych "Nitron-ERG" w Krupskim M?ynie

Zak?ady Tworzyw Sztucznych "Ntron-ERG" w Krupskim M?ynie zajmowa?y si? g?ównie produkcj? materia?ów wybuchowych i ?rodków strza?owych. Od lat 60, w tym miejscu wytwarzano równie? he?my m.in. dla potrzeb stra?y po?arnej. ZZSP istniej?ca przy zak?adach by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "B" (44 etaty). Na zmianie s?u?bowej mia?y pozosta? dwie sekcje. Siedziba ZZSP mie?ci?a si? na terenie kompleksu fabrycznego przy ul. Lublinieckiej.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 141930 
- GCBA 10/40 - Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

 141930 
- APL-500 - Meteor Hi-Ex 500 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------