Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Zak?adów Chemicznych "Organika - Azot" w Jaworznie

Zak?ady Chemiczne "Organika - Azot" w Jaworznie zajmowa?y si? produkcj? ?rodków ochrony ro?lin. Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna funkcjonuj?ca przy nich by?a (wg. planu sieci stra?y po?arnych woj. katowickiego) jednostk? kat. "C" (54 etaty). Na zmianie s?u?bowej mia?a pozostawa? sekcja. Wewn?trz zak?adu istnia?a równie? specjalna grupa ratownictwa chemicznego.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-3000 - Jelcz 325 KZWM------------------------------------------------------------------------------------------------------