Zawodowa Stra? Po?arna w Sopocie

Rys historyczny opracowano na bazie materia?ów z publikacji 'Sopoccy stra?acy 1945-2014. Wi?cej ni? zawód'.

Cho? pocz?tki stra?y po?arnej miasta Sopot (Zoppot) si?gaj? 1885 r., to polska Zawodowa Stra? Po?arna w Sopocie zosta?a powo?ana do ?ycia w marcu lub kwietniu 1945 r., od razu jako jednostka w pe?ni zawodowa. Pod koniec 1945 r. stan osobowy osi?gn?? liczb? 44 (komendant i jego zast?pca, 8 pracowników administracyjno-gospodarczych i 34 stra?aków pracuj?cych w systemie dwuzmianowym). Uzupe?niano tak?e brakuj?cy sprz?t i wprowadzano do podzia?u bojowego kolejne samochody po?arnicze, pocz?tkowo poniemieckie, a nast?pnie nowe, z produkcji krajowej.

Siedzib? sopockiej ZSP by?a stra?nica z 1910 r. (obecny adres: ul. Armii Krajowej 105), która po kilku modernizacjach (w tym powa?nej prze- i rozbudowie w latach 1973-76), do dzi? s?u?y KM i JRG PSP w Sopocie.

W 1975 r. w MKSP zatrudnionych by?o 10, a w ZSP 58 osób, co kwalifikowa?o jednostk? do kat. B (ZSP w sile kompanii, pluton na zmianie). W 1988 r. stan osobowy wynosi? 69 osób, z czego 20 by?o junakami OC pracuj?cymi w systemie 24/24. Dzi?ki temu, stan zmianowy wynosi? ok. 20 stra?aków, co praktycznie pozwala?o na zapewnienie pe?nej obsady wszystkich wozów ga?niczych (!).

W latach 1977-81 ZSP Sopot funkcjonowa?a jako Oddz. X TZSP woj. gda?skiego.

Wyposa?enie (prze?om lat 40. i 50.):

  • LF 15 (GBA) Mercedes
  • LF 8 (GM) Mercedes (?)
  • DL (SD) Mercedes Magirus
Pó?niejsze pojazdy:
  • Pocz?tek lat 50.: GM/GA Star A20
Wyposa?enie (druga po?owa lat 70.)

  
- GLM - ?uk A15B
  
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
  
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
  
- SD-30 - IFA W50L
  
- SOp - PF 125p

Wyposa?enie (po?owa lat 80.)

 100714 
 GDP 167B 
- GLBA 0,4/2 - ?uk A151C
              
- SPgaz (?) - ?uk A06
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- SD-30 - IFA W50L
              
- SW - ?
              
- SOp - PF 125p


------------------------------------------------------------------------------------------------------