ZZSP Morskiego Portu Handlowego w Gdyni

Portowa Stra? Po?arna w Gdyni swoj? histori? si?ga czasów XX-lecia mi?dzywojennego, kiedy to budow? portu zabezpiecza?a Ochotnicza Stra? Po?arna przy warsztatach mechanicznych Urz?du Morskiego w Gdyni. Ok. 1930 roku nast?pi?o przekszta?cenie OSP w Portow? Stra? Po?arn?. Jednostka zajmowa?a (i nadal zajmuje) budynek przy ul. Bernarda Chrzanowskiego.

Po zako?czeniu II wojny ?wiatowej jednostka zosta?a doposa?ona w samochody pochodz?ce m.in. z pomocy UNRRA, co znacznie podnios?o jej gotowo?? bojow?. W 1988 roku Portowa Stra? Po?arna w Gdyni by?a jednostk? kategorii "A" z 239 etatami. Sk?ada?a si? z dwóch oddzia?ów - l?dowego oraz morskiego. Na zmianie s?u?bowej przebywa?o 8 sekcji.

Obecnie jednostka funkcjonuje w strukturze Zarz?du Morskiego Portu Gdynia S.A i jest na bie??co doposa?ana w niezb?dne samochody oraz sprz?t.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1988 r.)

              
- SOp - FSO 125p
 100234 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 100232 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 100233 
- GCBA 8,5/48 - Tatra T148 Rosenbauer SLF 8500
 100236 
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total PLF3000
 100235 
- SD-30 - Scania Vabis L23 Merryweather
 100230 
- SLRt - ?uk A15

 Stra?ak 11 
- Statek po?arniczy typu Ibis
 Stra?ak 14 
- Statek po?arniczy PSP-2700

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- AP250 - KZWM AP250
              
- AP250 - KZWM AP250
              
- Agregat ?niegowy
              
- DWP2400 - Total 2400
              
- DWP2400 - Total 2400
              
- DWP1600 - (?)
              
- DWP1600 - (?)
              
- DWP1600 - (?)
              
- DWP1600 - (?)------------------------------------------------------------------------------------------------------