Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Stoczni Remontowej "Nauta" w Gdyni

Gdy?ska Stocznia Remontowa "Nauta" jest obecnie najstarsz? obecnie dzia?aj?c? stoczni? w Polsce. Jej pocz?tki si?gaj? 1922 roku. Po zako?czeniu II wojny ?wiatowej ochron? przeciwpo?arow? obiektu zajmowa?a si? Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna. W wyniku przemian ustrojowych i w?asno?ciowych po 1989 roku ZZSP przekszta?cono w Zak?adow? Ochotnicz? Stra? Po?arn?, która funkcjonuje do dzisiaj.

Wyposa?enie (stan na II po?. lat 80. - lista niekompletna)

              
- GBA 2,2/22 - IFA W50LA/TLF - TLF 16 GMK
              
- GLM-8 - ?uk A15------------------------------------------------------------------------------------------------------