Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

Historia ochrony przeciwpo?arowej na terenie ówczesnych Zak?adów Remontowych Marynarki Wojennej rozpoczyna si? w latach 30. XX wieku. Po zako?czeniu II wojny ?wiatowej zorganizowany zosta? Stoczniowy Inspektorat Ochrony Przeciwpo?arowej, który w dalszej kolejno?ci przekszta?cony zosta? w Zak?adow? Stra? Po?arn?, a finalnie w ZZSP. Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni wed?ug stanu na 1988 rok by?a jednostk? kat. "B" z 63 etatami (w tym 6 w komendzie). Zajmowa?a si? ochron? przeciwpo?arow? obiektów gdy?skiej Stoczni Marynarki Wojennej. Obecnie zadania ZZSP przej??a Wojskowa Stra? Po?arna.

Wyposa?enie (stan na 1988 r.)

              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- AP250 - KZWM AP250
              
- POd - VEB HL 900.40/VLA 60
              
- Agregat ?niegowy------------------------------------------------------------------------------------------------------