Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna PKP w Gdyni - Grabówku

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna PKP w Gdyni by?a jednostk? podporz?dkowan? Pó?nocnej DOKP. Sk?ada?a si? ona z kilku oddzia?ów taktycznych umiejscowionych m.in. Grabówku oraz Cisowej. Wed?ug stanu na 1988 r. by?a to jednostka kat. C z 75 etatami. Na zmianie s?u?bowej mia?o pozostawa? 5 sekcji (wedle decyzji wojewody).

Wyposa?enie (stan na 31.12.1981 r.)

              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

Wyposa?enie (stan na 1988 r.)

              
- SOp - FSO 125p
              
- SLRt - ?uk A15 (adaptacja ZZSP)
              
- SRt - Jelcz 005 (adaptacja ZZSP)
 100249 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004M
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM

              
- PG-8 - VEB HL 900.40/TSA-TS 8
              
- POn - VEB HL 900.40/BLA 3
              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------