Zawodowa Stra? Po?arna w Pucku

Zawodowa Stra? Po?arna w Pucku rozpocz??a dzia?alno?? na pocz?tku lat 70 XX w. Wcze?niej funkcjonowa?o Pogotowie Zawodowe utworzone na bazie OSP w Pucku. Wed?ug stanu na 1986 rok ZSP posiada?a kat. "C" i zatrudnionych by?o w niej 50 osób (40 na podziale bojowym + 10 w KRSP). W 1992 roku na bazie ZSP powo?ano JRG PSP w Pucku.

Wyposa?enie (stan na 1986 r.)

              
- SOp - FSO 125p
              
- SOp - UAZ 469B
              
- SLRt - ?uk A15
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 100611 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GPr-1500 - Star A29 KZWM
              
- SKw - Star 200 (?)
              
- SW-2000 - Star A266 (?)

              
- APL - Meteor Hi-Ex 200 SAP------------------------------------------------------------------------------------------------------