Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Przedsi?biorstwa Po?owów i Us?ug Rybackich „Szkuner” we W?adys?awow

Historia ZZSP "Szkuner" rozpoczyna si? w latach 40 XX w., kiedy to przy przedsi?biorstwie "Arka" zostaje zorganizowana Portowa Stra? Po?arna. W 1955 roku powstaje Przedsi?biorstwo Po?owów i Us?ug Rybackich „Szkuner”, które przejmuje nieruchomo?ci i ?rodki trwa?e od "Arki". W tym okresie nast?puje równie? przekszta?cenie jednostki w Zak?adow? Zawodow? Stra? Po?arn?. Równolegle z ZZSP istnia?y równie? ZOSP oraz terenowa OSP W?adys?awowo, które mie?ci?y si? w tym sanym budynku. 1 marca 1993 roku ZZSP zosta?a zlikwidowana, a jej maj?tek przekazano na rzecz gminy W?adys?awowo.

Wyposa?enie (lata 50.)

 Portowa Stra? Po?arna "Szkuner" we W?adys?awowie 
- GM-8 - Star 20 N-71

(stan na 1986 rok)

 100630 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003
              
- GBM 2/8 - Jelcz 002 (samochód ZOSP)

(stan na 1990 rok)

 100630 
 
 GDE 569C 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M------------------------------------------------------------------------------------------------------