Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna PKP w Zaj?czkowie Tczewskim

Historia tczewskiej jednostki Kolejowej Stra?y Po?arnej rozpoczyna si? ju? w 1921 roku, kiedy to grupa pracowników kolei maj?c na uwadze zabezpieczenie dobytku PKP powo?a?a do ?ycia Ochotnicz? Stra? Po?arn?. Zanim powsta?a ZZSP g?ówn? jednostk? ochraniaj?c? obiekty kolejowe by?a w?a?nie ZOSP, która funkcjonowa?a nast?pnie równolegle z ZZSP.

Wed?ug stanu na 1990 rok tczewska ZZSP PKP posiada?a kat. "B". By?a to jedna z najwi?kszych (o ile nie najwi?ksza) jednostka kolejowej stra?y po?arnej w Polsce. ZZSP i ZOSP zosta?y rozwi?zane w latach 90. Wyposa?enie trafi?o na stan PSP, która cz??ciowo u?ytkowa?a wybrane samochody przez kolejne lata. Utworzono równie? chwilowo JRG PSP nr 2 w Tczewie, która ostatecznie jednak równie? zosta?a zlikwidowana.

Wyposa?enie (stan na 1990 rok)

              
- SOp - FSO 125p
 100935 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 3,5/24 - Skoda 706RTHP Karosa ASC 25
              
- GBA 3,5/24 - Skoda 706RTHP Karosa ASC 25
 100934 
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 100932 
- GCBAPr 6,5/32/1000 - Tatra T148 Rosenbauer ULF 1000/6000
 100933 
- SRt - Magirus - Deutz 192D 11FA RW-2
              
- SD? - ?uk A1507 WZ?
              
- SW-1000 - (?)
              
- SH-18 - Star 200 Bumar PM-18P------------------------------------------------------------------------------------------------------