Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Huty Szk?a "Nysa" w Pie?sku

Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Huty Szk?a "Nysa" w Pie?sku powsta?a prawdopodobnie w latach 70. Pierwotnie by?a to Zak?adowa Ochotnicza Stra? Po?arna, któr? utworzono w 1968 roku. Zajmowa?a si? zabezpieczeniem wszystkich pie?skich hut szk?a oraz terenu miasta Pie?sk. W dzia?aniach wspomaga?a j? OSP. ZZSP zosta?a rozwi?zana w latach 90.

Wyposa?enie (stan na 1980 r., lista niepe?na)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------