ZZSP Zak?adów W?ókien Chemicznych "Chemitex-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim

Zak?adowa stra? po?arna gorzowskiego „Stilonu” powsta?a w 1949 r., jako jednostka ochotnicza, zatrudniaj?ca jednak 5 stra?aków na etatach. W 1953 r. powo?ano stra? „zawodow?”. Liczy?a ona pocz?tkowo 22 stra?aków. Jednym z pierwszych samochodów w jednostce by? GA-16 Star A20P (N 72). Kolejnym kamieniem milowym by?a rozbudowa zak?adu w pierwszej po?owie lat 70.

W 1975 r. ZZSP Gorzowskich Zak?adów W?ókien Chemicznych „Chemitex-Stilon” liczy?a 74 stra?aków na etatach, zalicza?a si? zatem do jednostek kat. B. Dzia?ania zawodowców wspiera?a równie? ZOSP. Lata 90. przynios?y znaczny regres rozwojowy, ale mimo wszystko w przeciwie?stwie do wielu innych ZZSP, jednostki w „Stilonie” nie zlikwidowano. Co wi?cej, zakupiono 2 nowe lekkie samochody ga?nicze i inne wyposa?enie, zmodernizowano równie? najm?odsze GCBA. Na krótko do ZZSP trafi? równie? Renault GRH 235 Sides GCBA 12/45 - jedyny egzemplarz u?ytkowany w Polsce.

Z biegiem lat, wyzbyto si? jednak wi?kszo?ci samochodów, przy czym najcenniejsze z nich (SD-30 Mercedes, SRchem, kompleksowo wyremontowany w 1993 r. GPr-3000) przekazano do PSP. Do dnia dzisiejszego przetrwa?a tylko historyczna, poniemiecka cz??? stra?nicy (skrzyd?o gara?owo-socjalne postawione w czasach PRL-u, ju? niepotrzebne ze wzgl?du na zmniejszenia si? podzia?u bojowego, wyburzono). ZSP „Stilon” zosta?a zlikwidowana ok. 2018 roku.

Wyposa?enie (stan na 31.12.1977 r.)

              
- GCBA 6/40 - Jelcz 315M Skuteng RFT 4260
              
- GBA 3,5/16 - Skoda 706 Karosa ASC 16
 110332 
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total PLF3000
              
- GSn-900 - Star A25L WZUP
              
- SD-30 - IFA W50L DL 30
              
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 (samochód u?ytkowany przez ZOSP)

              
- APL 200 - Meteor Hi-Ex 200 SAP
              
- AP 4000 - Rosenbauer SPA-4000
              
- DWP 2400 - Total 2400
              
- DWP 2400 - Total 2400
              
- DWP 1600 - (?)
              
- DWP 1600 - (?)
              
- Przyczepa do transportu ?rodków ga?niczych

Wyposa?enie (stan na koniec lat 80)

 110334 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GCBA 6/32 - Jelcz 004
 110341 
- GCBA 11/40 - Tatra 815 Vatrosprem VP 5000/6000
              
- GCBA 9/40 - TAM 260 T26 Vatrosprem VP 3000/6000
              
- GCBA 10/40 - Tatra 148 Skuteng RFT 6610/S
 110332 
- GPr-3000 - Jelcz 315M Total PLF3000
              
- GLM-8 - ?uk A15
              
- SD-30 - Mercedes Benz 1422 Metz DLK 30
              
- SRChem - Mercedes Benz 914 Schmitz GWG------------------------------------------------------------------------------------------------------