Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach

Rafineria nafty w Gliniku Mariampolskim (obecnie cz??? Gorlic) powsta?a w 1884 roku b?d?c najstarszym tego typu zak?adem w Polsce oraz jednym z najstarszych na ?wiecie. W trakcie swojej wieloletniej historii zajmowa?a si? produkcj? m.in.: benzyny ekstrakcyjnej, nafty KB, paliw, nafty kosmetycznej, oleju silnikowego oraz innych wyrobów opartych na ropie naftowej. 28 kwietnia 1949 r. rafineria przesz?a na w?asno?? pa?stwa.

W latach 1976 - 1980 r. stanowi?a cz??? Podkarpackich Zak?adów Rafineryjnych im. I. ?ukasiewicza. Lata 80 przynios?y najwi?kszy rozwój zak?adów, które zosta?y zmodernizowane i rozbudowane. Od 1984 roku nast?pi?a zmiana nazwy przedsi?biorstwa, która od tamtej pory brzmia?a Rafineria Nafty "Glimar" w Gorlicach. Zak?ad prosperuj?cy bardzo dobrze jeszcze w latach 90. ostatecznie zosta? postawiony w stan upad?o?ci w 2005 r.

Dobytku rafinerii strzeg?a Zak?adowa Zawodowa Stra? Po?arna zorganizowana prawdopodobnie w latach 50/60. W 1970 zatrudnione w niej by?y 24 osoby. Siedziba jednostki znajdowa?a si? na terenie rafinerii od strony ul. Wincentego Pola. W latach 80. jednostka zosta?a doposa?ona w nowe samochody ratowniczo - ga?nicze. Ostatnia dekada XX wieku to pojawienie si? w ZZSP m.in.: ci??kich samochodów ratowniczo - ga?niczych Jelcz 010 - GCBA 5/32 oraz Jelcz 020 - GCBA 11/32 oraz zmodernizowanego samochodu ga?niczego proszkowego Jelcz 422 - GCPr-3000 (prze?o?enie zabudowy ze starszego podwozia).

Ostatecznie kres rafinerii oznacza? równie? koniec ZZSP, której wyposa?enie pozosta?o w stra?nicy a? do 2021 roku. Cz??? samochodów znalaz?a nowych u?ytkowników, w?ród których s? m.in. jednostki OSP.

Wyposa?enie (lata 90.)

              
- GCBAPr 10/40/1000 - Tatra 815 Vatrosprem
              
- GCBA 11/32 - Jelcz 020
              
- GCBA 8,5/48 - Tatra 148 Rosenbauer SLF 8500
              
- GCBA 5/32 - Jelcz 010
 250130 
- GCPr-3000 - Jelcz P422 JZS/Total (przek?adka ze starszego podwozia)
              
- SD-30 - Magirus-Deutz (?)
              
- SKw - Jelcz 315 (ex. GPr-3000)
              
- Sanitarka - Polonez Cargo (?)
              
- SLOp - Polonez Caro MR'93
              
- SLKw - ?uk------------------------------------------------------------------------------------------------------