Zawodowa Stra? Po?arna w Paj?cznie

Historia zawodowego po?arnictwa w Paj?cznie rozpoczyna si? w 1956 roku, kiedy to powo?ana zosta?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych. Nie jest do ko?ca jasne czy równie? wtedy powsta?a Zawodowa Stra? Po?arna. By? mo?e ograniczono si? tylko do stworzenia Pogotowia Zawodowego przy istniej?cej od 1909 roku - Ochotniczej Stra?y Po?arnej.

W 1975 roku Komenda Powiatowa (a tak?e ZSP lub Pogotowie Zawodowe) zosta?y zlikwidowane, a u?ytkowany dotychczas budynek przej??a Ochotnicza Stra? Po?arna w Paj?cznie.

Od tamtej chwili, przez 15 lat przy zdarzeniach na terenie gmin: Paj?czno, Nowa Brze?nica oraz Strzelce Wielkie musia?y interweniowa? zast?py z ZSP K?obuck.

W 1990 roku utworzona zosta?a siódma KRSP w województwie cz?stochowskim mieszcz?ca si? w Paj?cznie. Wraz z ni? powo?ana zosta?a Zawodowa Stra? Po?arna, która przej??a operacyjnie wskazane wy?ej gminy. Baz? sprz?tow? do powstania ZSP stanowi?a cz??ciowo OSP Paj?czno kwalifikowana wówczas do typu "S-3". S?u?b? w jednostce pe?ni?o 16 stra?aków. Dwa lata pó?niej, 1 lipca 1992 roku utworzono Jednostk? Ratowniczo - Ga?nicz? PSP, która podlega?a KR PSP w K?obucku. KRSP w Paj?cznie zosta?a zlikwidowana.

Wyposa?enie (Z chwil? powo?ania ZSP - 1990 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GBM 2/8 - Jelcz 002 N-751
              
- SOp - FSO 125p

Wyposa?enie (Z chwil? powo?ania PSP - 1992 rok)

              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- GLM-8 - ?uk A15C
              
- SOp - FSO 125p------------------------------------------------------------------------------------------------------