fot.Adrian Kozie?

Chubb Fire Unipower R44 - GPr-3000

?redni samochód ga?niczy proszkowy

W 1975 roku zakupiono kolejn? parti? samochodów ga?niczych dla zabezpieczenia lotnisk Polskiego Lotnictwa Cywilnego. Tym razem by?y to pojazdy Unipower R 44 GPr-3000 zbudowane przez brytyjsk? firm? Chubb Fire, która wykona?a równie? na nasz rynek ci??kie samochody ga?nicze Pathfinder. Unipowery zabudowano na podwoziu Reynolds Boughton z uk?adem jezdnym 4x4.

Za?og? wozu stanowi?o pi?ciu stra?aków zajmuj?cych miejsca w kabinie za?ogowej. Pojazd wyposa?ono w agregat ze zbiornikiem na proszek o pojemno?ci 3000 kg. Czynnikiem wyrzucaj?cym proszek by? azot umieszczony w 12 butlach. Do podawania ?rodków ga?niczych s?u?y?y 2 urz?dzenia szybkiego natarcia z pr?downicami proszkowymi, oraz dzia?ko proszkowe umieszczone na górnym pomo?cie. Uzupe?nieniem wyposa?enia by? sprz?t ratowniczy i medyczny.

Chubb Unipower R44 (1975)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GPr-3000
Podwozie: Reynolds Boughton z silnikiem benzynowym Rolls Royce o mocy 235 KM
Uk?ad jezdny: 4x4
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny i nadwozia specjalnego
Liczba miejsc: 3
Masa ca?kowita: ok. 11 500 kg
Pr?dko?? maks: 120 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • agregat ze zbiornikiem na proszek o pojemno?ci 3000 kg
 • 12 siedemdziesi?ciolitrowych butli z azotem (do wyrzucania proszku)
 • dzia?ko proszkowe o wydajno?ci 40 kg/s
 • 2 urz?dzenia szybkiego natarcia z pr?downicami proszkowymi o wydajno?ci 2,7 kg/s ka?da
 • sprz?t ratowniczy (m.in zestaw narz?dzi hydraulicznych i poduszek pneumatycznych)
 • sprz?t medyczny
 • aparaty oddechowe
 • ubrania ?aroodporne
Dyslokacja
 •  LSP Warszawa-Ok?cie 
   
   7 
   010237 
 •  LSP Gda?sk-R?biechowo 
 •  LSP Kraków-Balice 
   2 
   180432 
 •  LSP Pozna?-?awica 
 •  LSP Rzeszów-Jasionka