Fot. Konrad Nowak

TAM 260 T26 Vatrosprem VP 3000/6000 - GCBA 9/40

Ci??ki samochód ga?niczy wodno-pianowy

W 1988 roku jugos?owia?ska firma Vatrosprem zbudowa?a na polski rynek samochód GCBA 9/40. Baz? podwoziow? pojazdu by?o, równie? jugos?owia?skie, podwozie TAM 260 z uk?adem jezdnym 6x4.

Pojazd otrzyma? trzymiejscow?, odchylan? kabin? kierowcy. W przedniej cz??ci nadwozia specjalnego znajdowa?y si? skrytki na sprz?t os?oni?te z obu stron drzwiami ?aluzjowymi. W centralnej cz??ci zabudowy umieszczono zbiorniki na ?rodki ga?nicze o ??cznej pojemno?ci 9000 l. Ostatni przedzia? nadwozia mie?ci? armatur? i zespo?y szybkiego natarcia oraz pulpit sterowniczy autopompy os?oni?ty drzwiami ?aluzjowymi zainstalowanymi w tylnej ?cianie. Samochód TAM Vatrosprem wyposa?ono w dzia?ko stacjonarne oraz dwa dzia?ka przeno?ne przewo?one w tylnej obni?onej cz??ci zabudowy.

Wed?ug obecnego stanu wiedzy, do Polski trafi?y 2 egzemplarze tego pojazdu. Nie s? one w pe?ni identyczne i ró?ni? si? kilkoma detalami zabudowy.

TAM Vatrosprem (1988)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GCBA 9/40 (3+6/40)
Podwozie: TAM 260 P26 z silnikiem wysokopr??nym o mocy 240 KM
Skrzynia biegów: 8+R
Uk?ad jezdny: 6x4
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny kierowcy i nadwozia specjalnego
Ilo?? miejsc: 3
Masa ca?kowita: ok.25 000 kg
Pr?dko?? maks: ok. 90 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • autopompa o wydajno?ci 4000 l/min przy ci?nieniu 8 bar
 • zbiornik na wod? o pojemno?ci 3000 l
 • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 6000 l
 • 1 x stacjonarne dzia?ko wodno-pianowe z podwójn? pr?downic? o wydajno?ci 2400 l/min
 • 2 x przeno?ne dzia?ko wodno-pianowe o wydajno?ci 1600 l/min
 • 2x20 m linie szybkiego natarcia
 • w??e i armatura wodno-pianowa
Dyslokacja)
 • ZZSP Tarchomi?skie Zak?ady Farmaceutyczne "Polfa" Warszawa 
   010147 
 • ZZSP Zak?ady W?ókien Chemicznych „Chemitex - Stilon” w Gorzowie Wlkp