fot.Metz

Jelcz 415 Metz DLK 37

Samochód specjalny SD-37 z drabin? hydrauliczn? o d?ugo?ci wysuwu 37 metrów

W 1986 roku Metz wykona? drabin? SD-37 na podwoziu Jelcz 415 wyposa?onym w wyd?u?on?, odchylan? kabin? typu 134. Wszystkie pozosta?e elementy zabudowy, jak równie? zespo?y jezdne podwozia by?y identyczne jak w samochodzie Jelcz 420 Metz DL37. Wykonano tylko 3 egzemplarze tego pojazdu.

Jelcz 415 Metz DLK37 (1986)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SD-37
Podwozie: Jelcz P415 silnikiem wysokopr??nym SW680/105 z do?adowaniem osi?gaj?cym moc 243 KM
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie:dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny 134 i zabudowy specjalnej
Ilo?? miejsc: 5 (2+3)
Masa ca?kowita: 16 000 kg
Pr?dko?? maks: 83 km/h

Wyposa?enie i charakterystyka po?arnicza:

 • drabina 5-prz?s?owa o konstrukcji metalowej
 • d?ugo?? wysuwu drabiny 37 m.
 • mo?liwo?? podczepienia kosza ratunkowego
 • hydrauliczny nap?d mechanizmów drabiny
 • bezzapadkowy system blokowania prz?se?
 • 4 podpory terenowe rozmieszczone przed osia tyln? i na tylnym zwisie sterowane hydraulicznie

Dyslokacja
 • ZSP Cz?stochowa 
   080215 
   CZA 854K 
 • ZSP Olsztyn 
   OLC 305P 
 • ZZSP ZSP Wroc?aw (?) 
   WRA 369Z