fot.Mateusz Czajkowski

Iveco-Magirus 190-25 - DL44

Samochód specjalny SD-44 z drabin? hydrauliczn? o d?ugo?ci wysuwu 44 metry

W po?owie lat osiemdziesi?tych Komenda G?ówna Stra?y Po?arnych zamówi?a w zachodnioniemieckiej firmie Magirus cztery 44-metrowe samochodowe drabiny hydrauliczne. Zamówienie dotyczy?o drabin z zapadkow? blokad? prz?se?, których de facto w programie produkcyjnym Magirusa nie by?o ju? od kilku lat. Mimo to Niemcy zgodzili si? zrealizowa? ten kontrakt i zbudowali z zapasowych elementów magazynowych cztery samochody SD-44. Trzy egzemplarze zabudowano na podwoziach nowego typoszeregu Iveco 190-25 wyposa?onych w krótk? kabin? kierowcy (czwarty egzemplarz - na starszym podwoziu z kabin? za?ogow? opisany zosta? w odr?bnym artykule)

W konstrukcji nadwozia zastosowano krótk?, odchylan? kabin? wagonow? o uk?adzie miejsc 1+2. Za kabin? umieszczono platform? na której zainstalowano sze?cioprz?s?ow? drabin? o d?ugo?ci wysuwu 44 m, wyposa?on? w wind? ratownicz?. Drabina ta mia?a konstrukcj? metalow? z zapadkow? blokad? prz?se? i sterowana by?a hydraulicznie. W dolnej cz??ci nadwozia specjalnego zainstalowano skrytki na sprz?t zamykane drzwiami ?aluzjowymi. Pojazd posiada? 4 hydrauliczne podpory terenowe rozk?adane hydraulicznie.

W grudniu 1986 roku dokonano odbioru pojazdów u Magirusa i po przetransportowaniu ich do kraju rozpocz?to eksploatacj? w podzia?ach bojowych. W trakcie tej eksploatacji okaza?o si?, ?e wszystkie egzemplarze s? wysoce awaryjne. Pojawi?y si? opinie ?e do?? tego, ?e drabiny s? przestarza?e (mechanizm zapadkowy) to jeszcze zosta?y niechlujnie z?o?one przez producenta. W zwi?zku z tym w krótkim czasie od momentu rozpocz?cia eksploatacji wszystkie cztery egzemplarze zgromadzono na terenie CNBOP w Józefowie, gdzie przedstawiciele Magirusa mieli oceni? czy w ogóle nadaj? si? one do eksploatacji. Oficjalnie komisja stwierdzi?a, ?e zamówili?my drabiny zapadkowe i takie dostali?my. Nieoficjalne opinie ekipy serwisowej nie nadaj? si? do cytowania. Po zako?czeniu bada? samochody powróci?y do swoich macierzystych jednostek gdzie przyst?piono do kontynuacji ich eksploatacji. Stopie? ich gotowo?ci operacyjnej pozostawa? jednak w dalszym ci?gu na niskim poziomie.

Iveco Magirus – DL44 (1986)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SD-44
Podwozie: Iveco Turbo Tech 190-25 z do?adowanym silnikiem wysokopr??nym o mocy 250 KM
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny i zabudowy specjalnej
Liczba miejsc: 3 (1+2)
Masa ca?kowita: ok. 16 000 kg
Pr?dko?? maks: 85 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • drabina 6-prz?s?owa o konstrukcji metalowej
 • d?ugo?? wysuwu drabiny 44 m
 • maksymalny wysi?g stoj?cej drabiny 12 m
 • hydrauliczny nap?d mechanizmów drabiny
 • zapadkowy system blokowania prz?se?
 • winda ratownicza
 • dzia?ko zamontowane na wierzcho?ku ostatniego prz?s?a
 • 4 podpory terenowe rozmieszczone przed osi? tyln? i na tylnym zwisie, sterowane hydraulicznie
Dyslokacja
 • SChP Kraków
 • ZSP Lublin
 • ZSP Rzeszów