fot.Adrian Kozie?

Unimog U1300L Ziegler RW-1 - SRtCh

?redni samochód specjalny ratownictwa techniczno-chemicznego

W 1979 roku firma Ziegler dostarczy?a dla s?u?b po?arniczych PKP kilka samochodów ratownictwa techniczno-chemicznego. Pojazdy zabudowano na zmodernizowanym podwoziu Unimoga serii 435 (nazwa handlowa U1300L).

Zmiany w aspekcie wizualnym obj??y m.im bry?? kabiny pojazdu. Nowa stylistyka opiera?a si? na prostej kresce, nadaj?c nadwoziu charakterystycznych kanciastych kraw?dzi. W dalszym ci?gu by?a to jednak kabina dwuosobowa o uk?adzie miejsc 1+1. Nadwozie specjalne mie?ci?o bogaty zestaw sprz?tu ratowniczego, o?wietleniowego, przeciwgazowo-dymowego i olejowo-paliwowego. Dogodny dost?p do tego sprz?tu zapewnia?y szerokie drzwi ?aluzjowe umieszczone w bocznych ?cianach zabudowy. W tylnej cz??ci pojazdu zainstalowano maszt z naja?nicami.

Unimog Ziegler RW-1 (1979)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: SRtCh
Podwozie: Unimog 435 (U1300L) z sze?ciocylindrowym silnikiem wysokopr??nym o mocy 130 KM
Skrzynia biegów: dwunastostopniowa (8+4R)
Uk?ad jezdny: 4x4 z blokad? mechanizmu ró?nicowego na obu osiach
Nadwozie: dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny kierowcy i nadwozia specjalnego
Ilo?? miejsc: 2 (1+1)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 5300x2200x2500 (mm)
Rozstaw osi: 3250 mm
Masa ca?kowita: 7490 kg
Pr?dko?? maks: 100 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • agregat pr?dotwórczy o mocy 20 kVA
 • wyci?garka o uci?gu 3,6 t
 • stacjonarny maszt o?wietleniowy o wysoko?ci 7,5 m z naja?nicami (2x1550W) wysuwany pneumatycznie
 • przeno?ny maszt o?wietleniowy o wysoko?ci 5 m z naja?nicami (2x1000W) rozk?adany r?cznie
 • 4 lampy o?wietleniowo-sygnalizacyjne w obudowie przeciwwybuchowej
 • b?bny z kablem 220V i 380V do zasilania pok?adowych narz?dzi i urz?dze?
 • pompa Ziegler do przepompowywania paliw o nap?dzie elektrycznym w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • pompa Mast do cieczy agresywnych
 • turbopompa Lentz do cieczy ropopochodnych
 • zestaw ko?cówek do kró?ców cystern u?ywanych w Europie
 • w??e antystatyczne oraz w??e do cieczy agresywnych
 • opaski uszczelniaj?ce Vetter
 • pneumatyczna poduszka uszczelniaj?ca (do likwidacji przecieków w cysternach)
 • 5 poduszek pneumatycznych Vetter z osprz?tem, o ud?wigu od 7 do 18 ton
 • zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas
 • elektryczna pi?a do ci?cia stali i betonu
 • m?ot elektropneumatyczny wraz z osprz?tem
 • zestaw narz?dzi montersko-?lusarskich
 • agregat oddymiaj?cy z przystawk? do wytwarzania piany lekkiej
 • zestaw narz?dzi nieiskrz?cych
 • zestaw sprz?tu do uziemienia trakcji kolejowej
 • aparaty na spr??one powietrze
 • eksplozymetry Drager
 • ubrania gazoszczelne
 • ubrania kwaso- i ?ugoodporne Drager 500
Dyslokacja
 • ZZSP PKP ?ód?-Olechów 
   240249 
 • ZZSP PKP Pozna? 
   322x3x 
   PNB 910F