fot.Ze zbiorów Wojciecha Po?omskiego

Jelcz 003/003E - GBAM 2/8+8

?redni samochód ga?niczy wodno-pianowy

W 1969 roku z ta?my produkcyjnej JZS zacz??y zje?d?a? samochody ga?nicze o symbolu 003. W gruncie rzeczy by?a to niewielka modernizacja dotychczas produkowanego modelu 028.

Zmiany obj??y m.in. wprowadzenie zaworów kulowych do uk?adu wodno-pianowego oraz zastosowanie zbiornika wody o innym kszta?cie. Pojemno?? zbiornika ?rodka pianotwórczego zosta?a zwi?kszona do 200 litrów. W wyniku sugestii u?ytkowników poprzedniego modelu 028, w nowym poje?dzie zmieniono równie? nieco rozmieszczenie skrytek na sprz?t. Przedzia? za?ogi zyska? nowy system przewietrzania i ogrzewania dzi?ki zastosowaniu NRD-owskich klimatyzatorów OETF. Najwa?niejsz? nowo?ci? by?o wprowadzenie zmiany w mechanizmie nap?du autopompy. W miejsce dwóch pojedynczych ?a?cuchów Galla, które w praktyce okaza?y si? bardzo zawodne, wprowadzono jeden podwójny.

Pozosta?e parametry i wyposa?enie Jelcza 003 by?y identyczne jak w modelu 028. W tej postaci pojazd produkowano do roku 1975.

Samochód ten w specjalnym staranniejszym wykonaniu by? równie? obiektem eksportu. Wersj? eksportow? oznaczono symbolem 003E i wyposa?ono w dodatkowy system ch?odzenia silnika na postoju w czasie pracy autopompy. Ch?odzenie to mog?o si? odbywa? w dwojaki sposób; z wykorzystaniem wody ze zbiornika g?ównego lub wody przep?ywaj?cej przez autopomp?. W latach 1969-1972 wyeksportowano w sumie 10 sztuk tego samochodu. Siedem egzemplarzy trafi?o do Egiptu, dwa do Pakistanu i jeden do Iraku.

Jelcz 003 by? do po?owy lat siedemdziesi?tych podstawowym samochodem ga?niczym u?ywanym w polskiej stra?y po?arnej.

Jelcz 003 (1969)

Oznaczenie po?arnicze wg PN-79: GBAM 2/8+8
Oznaczenie po?arnicze wg PN-63: SBAM 2000/8+8
Podwozie: Star A26P z sze?ciocylindrowym silnikiem benzynowym S474 o mocy 105 KM
Skrzynia biegów: 5+R
Uk?ad jezdny: 4x2
Nadwozie: N762 - dwusegmentowe sk?adaj?ce si? z kabiny N-20.1 i nadwozia specjalnego N-762
Liczba miejsc: 6 (2+4)
Wymiary (d?ugo??, szeroko??, wysoko??): 6750x2350x2800 (mm)
Rozstaw osi: 3850 mm
Masa ca?kowita: 8660 kg
Pr?dko?? maks: 80 km/h

Wyposa?enie po?arnicze:

 • autopompa PO-35 o wydajno?ci 800 l/min przy ci?nieniu 8 bar
 • motopompa M-800 PO-3E Polonia o wydajno?ci 800 l/min przy ci?nieniu 8 bar
 • zbiornik na wod? o pojemno?ci 2000 l
 • zbiornik na ?rodek pianotwórczy o pojemno?ci 200 l
 • dzia?ko wodno-pianowe o wydajno?ci 800 l/min
 • urz?dzenie szybkiego natarcia - wielko?? 25
 • 200 mb w??y t?ocznych W-75
 • 75 mb w??y t?ocznych W-52
 • 2 szpulowe zwijad?a na w??e t?oczne
 • w??e i armatura ssawna
 • drabina D10W
 • drabina s?upkowa D-3,1